خرید عمده

درخواست خرید عمده

 

۱. اشخاص حقوقی

الف – تصویر گواهی ارزش افزوده معتبر از لحاظ تاریخ

ب – آدرس و تلفن ثابت و همراه

ج – مبلغ پرداختی یا بصورت چکی (چک خریدار) در وجه شرکت آرمان همراه ارتباطات آریا فیش نقدی (پرداخت کننده به اسم خریدار)

د – عقد قرارداد فروش با قیمت مصوب

ه – معرفی نامه رسمی جهت تحویل کالا به همراه مهر شرکت

 

تبصره
در صورت اتمام گواهی بر ارزش افزوده ، علاوه بر ارائه گواهی ارزش سررسید شده ، ارائه تعهد نامه کتبی شخص حقوقی مبنی بر تمدید گواهی یاد شده ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به ارائه کپی آخرین اظهار نامه ارزش افزوده و گزارش فصلی اقدام گردد.


 

۲. اشخاص حقیقی

الف – جواز کسب

ب – کد ملی (به همراه تصویر) یا شناسه ملی

ج – آدرس محل کسب و تلفن ثابت و تلفن همراه

د – مبلغ پرداختی یا بصورت چک (چک خریدار) در وجه شرکت آرمان همراه ارتباطات آریا یا بصورت فیش نقدی (پرداخت کننده به اسم خریدار)

ه – عقد قرارداد فروش با قیمت مصوب

و – عقد قرارداد فروش با قیمت مصوب

ن – آخرین اظهار نامه مالیات عملکرد